Súgó

Ignáci Szikrák - November

A lélek vágyát nem a tudás bősége elégíti ki, hanem a dolgok benső érzékelése és ízlelése.* - November 1.

Önmegtartóztatás és mértékletesség nélkül a jó rosszá, az erény vétekké fajul. - November 2.

A gonosz lélek gyakran törekszik arra, hogy az elmélkedésre vagy imádságra szánt időt megrövidítse.* - November 3.

Minél jobban visszavonul az ember összes barátjától, ismerősétől és minden emberi dolog gondjától, annál nagyobb haladást ér el a lelki életben.* - November 4.

Nem szabad tekintettel lennünk arra, hogy az elöljáró kiváló, középszerű vagy teljesen jelentéktelen ember-e, mert ez a megkülönböztetés elveszi az engedelmesség erejét. - November 5.

Minél közelebb lép valaki Istenhez, annál készségesebbé válik arra, hogy elfogadja isteni bőkezűségének ajándékait. - November 6.

Minden jámbor kereszténynek készebbnek kell lennie arra, hogy a másik ember kétes véleményét vagy javaslatát jól értelmezze, mintsem elítélje.* - November 7.

Ahányszor csak nyilvánosságra hozzuk mások gyengeségeit, a saját vétkünket mutatjuk meg.* - November 8.

Ha valaki meggondolatlanul választott olyan dolgot, amelyet vissza is vonhat, megmarad az a feladata, hogy amikor bánni kezdi a dolgot, jó élettel és okos cselekedetekkel jóvátegye a döntésével okozott kárt. - November 9.

Az egyszerűség elégséges ösztönzés, sőt buzdítás legyen arra, hogy bárki ennek puszta látására is lecsillapodjon. - November 10.

Aki választ, vizsgálja meg önmagát, hogy a vonzódás, amit valamely dolog iránt érez, egyedül az Isten iránti szeretetéből és ráirányultságából fakad-e.* - November 11.

Istennek és minden jó angyalának az a tulajdonsága, hogy igazi lelki örömöt önt a lélekbe.* - November 12.

Az ideig-óráig tartó lelki aggály, különösen a megtérés kezdetén, nem kis segítséget jelent az olyan léleknek, amely még híján van a lelki dolgoknak.* - November 13.

Amint káros az elöljárókat nyilvánosan becsmérelni és szidni, éppúgy érdemes négyszemközt figyelmeztetni azokat, akik ha akarnák, orvosolhatnák a rosszat.* - November 14.

A Katolikus Egyházzal annyira egységben kell lennünk, hogy ha valamit, ami a szemünkben fehérnek tűnik, feketének határoz meg, azt nekünk is hasonlóképpen feketének kell mondanunk.* - November 15.

Minél jobban ismerik az elöljárók a rájuk bízottak benső dolgait, annál nagyobb szorgalommal, szeretettel és gonddal tudják őket segíteni. - November 16.

A beszéd adománya nagyon kívánatos a felebarátainkkal intézendő ügyek megoldásához.* - November 17.

Ha két fél egységre akar jutni, mindkét oldalról hasznos lesz a földi dolgok megvetése, melyekben tévedni szokott az önszeretet, ennek az egységnek és az egyetemes jónak legveszedelmesebb ellensége. - November 18.

Kísértés idején idézd fel a rövidesen elközelgő vigasztalás reményét és gondolatát, különösen, ha a szent fáradozások révén apránként törik meg a vigasztalanság kísértése. - November 19.

A hozzáértő elöljáró óvakodjék, hogy a részleges vonzalom ne ártson az általános szeretetnek. - November 20.

A földön való időzés keserű fáradtság, hacsak nem tartózkodsz a szeretet által inkább az égben és Istennél, mint a földön és magadnál: minthogy a Napból előtörő sugarak is csak addig ragyognak s élnek, míg a Napban élnek.* - November 21.

A vigasztalanság idején a gonosz lélek vezeti az embert, s az ő bujtogatásából semmi jó nem származik.* - November 22.

Az igazán okos emberekre az jellemző, hogy nem bíznak a saját okosságukban, különösen saját ügyeikre vonatkozóan, amelyekben aligha lehet jó bíró egy olyan ember, akinek elméje nyugtalan. - November 23.

A szerzetesnek jobban kell félnie a szegénység félelmétől, mint magától a szegénységtől. - November 24.

Minél bensőségesebb ismeretségbe és barátságba lépsz lelki emberekkel, annál nagyobb gyönyörűséget találsz az Úrban. - November 25.

A mi szerető Atyánk és bölcs orvosunk gondviselése azokat tisztítja e világban leginkább, akiket legjobban szeret, és akiket ezen élet után leggyorsabban akar bevezetni az örök boldogságba. - November 26.

Szokásunkká kell válnia, hogy Isten jelenlétét lássuk mindenben, és ne csak akkor emeljük hozzá értelmünket, amikor imádkozunk. - November 27.

Mindenekelőtt azt kell megfontolunk, hogy mit követel majd tőlünk Isten az Ítéletkor, milyen számadást kér majd tetteinkről, hogy így életünket az ő ítélete és ne saját hajlamaink szerint rendezzük.* - November 28.

Hogy a lélek minden szorongattatását és szomorúságát elkerüljük ebben a világban, iparkodjunk akaratunkat teljesen Isten akaratához igazítani.* - November 29.

A tapasztalat arra tanít, hogy ahol sok az ellentmondás, ott nagyobb eredmény várható. - November 30.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /12/17

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /12

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /12/17/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /12/17/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták