Súgó

Ignáci Szikrák - Szeptember

A nagyon erényes emberek – bár tanulságuk kevés segítséget jelent felebarátaiknak – ékesszólóan prédikálnak és megjelenésükkel hathatósabban veszik rá az embereket a jó életre, mint ahogyan szónoki jártasságukkal tehetnék a magasan képzett emberek. - Szeptember 1.

Ha a részben még megszelídítetlen természetünk ösztönzései hivatásunkhoz nem illő szavakat és tetteket csalnak elő belőlünk, mindaddig keményebben kell zaboláznunk ezeket, amíg nem engedelmeskednek nekünk. - Szeptember 2.

Kívánd, hogy mindenki úgy ismerjen belülről, mint kívülről. - Szeptember 3.

Ne légy mindenkinek barátja vagy bizalmasa, hanem kérdezd meg a Szentlelket, hogy kihez indít inkább. - Szeptember 4.

Kívánd, hogy mindenki oktalannak tartson, hogy így Isten bölcsnek tekintsen. - Szeptember 5.

Az engedelmesség leghelyesebb módja, ha buzgóságban nem vársz sem a legmagasabb parancs kényszerítő erejére, sem a rendelkezés közzétételére. - Szeptember 6.

Az elöljáró minél előbb távolítsa el a hibákat, nehogy törvénnyé legyen a szokás, ha egyszer-másszor szemet huny. - Szeptember 7.

Győzd le magad, ha ugyanis magadat legyőzted, fényesebb koronát nyersz az égben, mint a szelídebb természetűek. - Szeptember 8.

Azokkal szemben, akik még gyengék az erényben, a legkevésbé sem szabad keményeknek lennünk, nehogy ebből származó bizalmatlanság sokkal több rosszat szüljön, mint amennyi jót a kemény szemrehányástól remélni lehet. - Szeptember 9.

Az ördög mindennapos ravaszságai ellen alkalmas eszköz, ha naponta előre megállapított időkben őrséget tartunk, magunkba szállunk, minden szavunkat, tettünket és gondolatunkat Isten előtt igen gondosan megvizsgáljuk.* - Szeptember 10.

Ha valamit holnapra ígértél, inkább ma tedd meg, mintsem halogasd. - Szeptember 11.

Ha valaki a fejedelmeket és elöljárókat nyilvánosság előtt becsmérli, több kárt és botrányt okoz, mint hasznot.* - Szeptember 12.

Előre látni, mit kell majd tennünk, és megítélni, amit megtettünk – ezek a helyes cselekvés legmegbízhatóbb szabályai.* - Szeptember 13.

Aki észreveszi, hogy hibázott, ne csüggedjen: a hibák is hasznunkra válnak. - Szeptember 14.

Ne halaszt tested és szenvedélyeid megtagadását az öregkorra, mely egyrészt bizonytalan, másrészt nem bírja a szigorúságot. - Szeptember 15.

Javasolja bár minden ember és minden érv, hogy megtegyünk egy dolgot, mégse kezdjünk bele addig, amíg előbb imádságban nem kértünk tanácsot Istentől. - Szeptember 16.

Az elmélkedés és az Istennel folytatott társalgás korlátozza a szabados természet erőit és féken tartja ösztönzéseit. - Szeptember 17.

Ha a szeretetben haladni akarsz, beszélj a szeretetről, mert amint a szél a tüzet, úgy élesztik a jámbor beszélgetések a szeretetet. - Szeptember 18.

Semmi sem nehéz annak, aki valamire elszánt; főképp azok a dolgok nem, melyeket szeretetből kell tenni. - Szeptember 19.

Aki Istent bírja, azt semmi szomorúság nem érheti, mert Istent saját akarta ellenére el nem veszítheti; minden fájdalom ugyanis valamely jó elvesztéséből, vagy annak elvesztésétől való félelemből származik. - Szeptember 20.

Míg azokat szolgálom, akik az én Uramnak szolgái, úgy tekintem magam, mintha magának az Úrnak teljesítenék szolgálatot. - Szeptember 21.

Isten még igen sok kegyelemmel halmozna el minket, ha a mi rossz akaratunk az ő bőkezűsége elé akadályt nem gördítene. - Szeptember 22.

Isten képmásának – melyet egyszülött Fiának vére által váltott meg – hasznán és nyereségén örülni mindnyájunknak közös kötelessége. - Szeptember 23.

Hogy legnagyobb dolgaink kívánságunk szerint sikerüljenek, a legkisebbekkel kell kezdenünk, hogy így kieszközöljük a nagy dolgokra annak segítségét, aki az alázatosoknak adja kegyelmét. - Szeptember 24.

Isten legfőbb jósága, mérhetetlen szeretete és atyai gondoskodása önként készebb rá, hogy megajándékozzon minket a tökéletességgel, mint mi, hogy keressük azt. - Szeptember 25.

A lélek betegségei származhatnak akár lanyhaságból, akár túlságos buzgalomból. - Szeptember 26.

Ritka a jó munkás, aki nem azt keresi, ami a magáé, hanem ami Jézus Krisztusé. - Szeptember 27.

Gyakran előfordul, hogy mások munkáit a miénk kedvéért akadályozzuk, holott munkánkkal épp mások hasznára kellene lennünk. - Szeptember 28.

Egyetlen ember bukása rémület a többiek számára, és lehűti sokak buzgóságát, akik az erény útján járnak. - Szeptember 29.

Szívemben zenét érzékelek, de hang nélkül, összhangot hallok, de dallam nélkül; mégis oly kellemesnek érzem azt, hogy semmi sem hasonlítható hozzá a világon.* - Szeptember 30.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /09/09

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /09

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /09/09/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /09/09/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták