http://szikrak.jezsuita.hu/image.php?d=03/06 Ignáci szikrák: isten
Súgó

Ignáci szikrák: isten

Mindent Isten nagyobb dicsőségére!* - Január 01.

Bőkezű az Isten: az ő kezéből megkapom, amit az emberek kezében nem találok; ha ezek nem is adnak semmit, Istentől mindent el fogok nyerni. - Január 10.

Az isteni jóság sajátossága, hogy azt védelmezi leginkább, amit az ördög a legélesebben támad. - Január 11.

Minél jobban elkötelezed magad Istennek és minél teljesebb szívvel adod át magad legfőbb fölségének, annál inkább megtapasztalod bőkezűségét. - Január 13.

Ó, én Istenem! Bárcsak ismernének Téged az emberek! - Január 15.

A hiúság és önteltség vétkei a tudatlanságból és a vak önszeretetből származnak. - Január 16.

Istent elhagyni Isten kedvéért nem veszteség, hanem nagy nyereség a lélek mérlegén.* - Január 17.

Ha lehetséges lenne, hogy valaki, aki Istent szereti, saját hibáján kívül elkárhozzék, akkor könnyebb volna számára elviselni a pokol összes kínját, mint hallani a káromkodásokat, amelyekkel a kárhozottak Istent átkozzák. - Január 21.

Ha tudni akarod, mit akar veled Isten, előbb félre kell tenned minden ragaszkodásodat és azt, hogy két dolog közül az egyiket előnyben részesíted.* - Február 08.

Aki nagy dolgot akar tenni Isten szolgálatában, mindenek fölött attól óvakodjék, hogy túl okos ne legyen. * - Február 10.

Az Úr szőlőskertjében dolgozó munkások egyik lábának a földön kell lennie, a másiknak pedig fölemelve, hogy tovább folytassák útjukat.  * - Február 14.

Aki Istent bírja, annak semmi sem hiányzik, még ha nincs is semmije.   - Február 15.

Aki Isten szolgálatát önmaga és a saját dolgai elé helyezi, annak Isten sokkal jobb tanácsot ad, mint amilyent magának adhatna, ha Isten szolgálatát saját megfontolásai mögé helyezné. - Március 01.

Semmi sem édesebb, mint Istent szeretni, de oly módon, hogy az iránta való szeretet miatt sok dolgot elviselünk. - Március 16.

Örülök, amikor a jók jól vannak, a rosszak pedig rosszul: így előbbiek minden erejüket felhasználhatják Isten dicsőségére, utóbbiakat pedig Istenhez vezetheti fokozódó gyengeségük. - Március 21.

Csak szereteted és kegyelmed add nekem, Uram. És elég gazdag leszek; Semmi többet nem kérek.* - Március 26.

Aki nagyon fél az emberektől, az sohasem fog nagyot tenni Istenért. - Március 29.

Aki Isten szolgálatáért megfeledkezik magáról és saját kényelméről, arra Isten visel gondot. - Március 31.

Egyetlen helyes ambíció létezik: Istent szeretni és e szeretet jutalmául a szeretetben növekedni. - Április 04.

Hogy az emberek jóakaratát Isten szolgálata iránt megnyerjük, mindenkinek mindenévé kell lennünk: ugyanis semmi sem ragadja meg a lelkeket annyira, mint ha szokásainkban és érdeklődésünkben hasonlítunk hozzájuk. - Április 05.

Aki Istent ismeri, az nem csak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez. - Április 20.

Ha valaki az emberi ügyekben kevésbé gondosan jár el, az talán még joggal figyelmen kívül hagyható, de azt semmiképp sem lehet elviselni, ha a halhatatlan Istent hanyagul szolgálja. - Május 04.

Isten éles szemű pénzváltó, a szeretetet inkább tettek, mint szavak szerint értékeli.* - Május 05.

Jobban szeretném, hogy Isten szolgái inkább erényekben tűnjenek ki, mint számban, és inkább cselekedeteik, mint nevük és ruhájuk által különbözzenek a többiektől. - Május 12.

Aki egy dolgot magáért a dologért és nem az Istenért szeret, az nem szereti Istent teljes szívből. - Május 18.

Bizonyára az lenne a legnagyobb csoda, ha Isten nem segítené azokat, akik az Ő szeretetéért mindenüket elhagyták. - Május 21.

Leginkább azt szeretném, hogy mindnyájan lángoljatok az Isten dicsőségéért és a felebarát üdvösségéért való buzgóságtól, valamint Krisztus, a mi Megváltónk iránti tiszta és őszinte szeretettől. - Május 31.

Ahol miden kedvezően folyik, gyanítani lehet, hogy az Isten szolgálatában való haladás kevésbé sikeres. - Június 08.

Azoknak, akiket a természet nagylelkűsége a világba a legszerencsésebb sorba emelt volna, nagyobb sikerük van az Isten dicsőségének hathatós előremozdításban is.* - Június 11.

Nézzétek szívbeli és mély szomorúsággal, mily Isten iránti tudatlanságban élnek mindenfelé a nemzetek. - Június 16.

Aki Istent hordozza szívében, mennyországot hord magában. - Június 26.

A jó szerzetes sajátossága, hogy Isten és nem a fejedelem szolgálatára buzdítja az embereket. Így mutatja meg, hogy a legjobban cselekedett, amikor ilyen Urat választott. - Július 01.

Semmi másra ne gondoljunk, csak Isten szolgálatára: Ő készségesen gondoskodik majd minden másról, amire szükségünk lesz. - Július 28.

Keveset számít, ha a világot hanyagul szolgálod, az azonban elviselhetetlen, ha Istent szolgálod hanyagul. - Augusztus 18.

Semmit sem szabad elvetni, ha önmagában nem rossz, valamely visszaélés miatt; különben az Isten dicsőségének nagy növekedéséhez vezető utat zárnánk el. - Augusztus 24.

Aki Istent bírja, azt semmi szomorúság nem érheti, mert Istent saját akarta ellenére el nem veszítheti; minden fájdalom ugyanis valamely jó elvesztéséből, vagy annak elvesztésétől való félelemből származik. - Szeptember 20.

Míg azokat szolgálom, akik az én Uramnak szolgái, úgy tekintem magam, mintha magának az Úrnak teljesítenék szolgálatot. - Szeptember 21.

Isten még igen sok kegyelemmel halmozna el minket, ha a mi rossz akaratunk az ő bőkezűsége elé akadályt nem gördítene. - Szeptember 22.

Isten legfőbb jósága, mérhetetlen szeretete és atyai gondoskodása önként készebb rá, hogy megajándékozzon minket a tökéletességgel, mint mi, hogy keressük azt. - Szeptember 25.

Ritka a jó munkás, aki nem azt keresi, ami a magáé, hanem ami Jézus Krisztusé. - Szeptember 27.

Akit olya nagy kötelezettség tart fogva Isten szolgálatára, mint titeket, az nem elégszik meg közönséges munkába és szolgálattal. - Október 07.

Isten vigasztalásának teljessége oly nagy, hogy édessége nemcsak a lélekre van hatással, hanem túlárad a testre is. - Október 19.

Minthogy a szeretet tárgya végtelen, a szeretetben mindig haladhatunk és tökéletesedhetünk. - Október 20.

Ó, Istenem! Ó, legfőbb jó! Hogyan tudsz elviselni egy oly alávaló bűnöst, mint én vagyok? - Október 24.

Ha Istennek valamilyen kegyelmét veszed észre magadban, gondold meg, hogy drágakő vagy arany az, amelyet Isten jósága, mint aranyműves, kegyelmesen olyan fába foglalt, amely tüzet érdemelt volna. - Október 26.

Isten nagylelkűsége bőségesen kárpótolja tárházából azt az előnyt, amelyről látja, hogy az Ő kedvéért vetették meg. - Október 30.

Ha nem hiányzik belőletek az alázat és a szelídség, akkor nem lesz hiányotok Isten jóságában sem, amely titeket megsegít. - Október 31.

Minél közelebb lép valaki Istenhez, annál készségesebbé válik arra, hogy elfogadja isteni bőkezűségének ajándékait. - November 06.

Istennek és minden jó angyalának az a tulajdonsága, hogy igazi lelki örömöt önt a lélekbe.* - November 12.

Sok, gyakran jó dolgot is elhagyhatunk és sok olyat is megtehetünk (csak bűn ne legyen!), amit egyébként nem tennénk meg, azon emberek vélekedése miatt, akiknek hasznára szeretnénk lenni. - December 14.

Hitvány, alávaló, elpuhult és tunya embernek tartsátok magatokat, ha csak egyvalaki is akad egy fejedelmi udvarban, aki egy földi fejeledelem kegyét hajhászva buzgóbban engedelmeskedik parancsainak, mint ti azért, hogy az égi Király kedveltjei legyetek. - December 25.

Dicséret és hála Teremtő Istenünknek, akinek végtelen bőkezűségéből és jóságából túlárad minden jónak teljessége és kegyelme. - December 31.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Valamennyi szikrát megkeresheted a http://szikrak.jezsuita.hu/HH/NN formátummal. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/12/24

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/12

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/tema/választás

Választhatsz véletlen szikrát is a http://szikrak.jezsuita.hu/veletlen oldalon.

Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/12/24/txt

Jezsuiták